ชื่อผู้ใช้
  A value is required.
  รหัสผ่าน
* รหัสนนทรี A value is required.
 
 

 

บริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ อีกหนึ่งบริการของสำนักหอสมุดที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดได้โดยตรง สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้ได้ติดต่อและประสานงานเพื่อเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

  1. ช่องทางที่ 1 เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเองต้องการ ผ่านทางเมนู Services เมนูย่อย Information Resources Suggestion System บนหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด หรือเข้าใช้งานระบบและติดตามผลการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ https://www2.lib.ku.ac.th/brequest/login.php เป็นช่องทางระบบออนไลน์ที่สะดวกในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และเป็นช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส่งต่อถึงบรรณารักษ์จัดหาที่รับผิดชอบทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทโดยตรง รวมถึงยังทราบผลการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศทางอีเมล์ของตนเองได้ทันทีเมื่อทรัพยากรสารสนเทศพร้อมออกให้บริการ

  2. ช่องทางที่ 2 เขียนข้อมูลการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านทาง “แบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจัดหาเข้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Recommendation form)” ซึ่งแบบฟอร์มนี้จัดวางอยู่บริเวณเคาน์เตอร์บริการในสำนักหอสมุด

  3. ช่องทางที่ 3 จัดทำเป็นบันทึกข้อความเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

  4. ช่องทางที่ 4 จัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อีเมล์ libpnp@ku.ac.th

การเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทางที่ 3 – 4 * กรุณาระบุประเภท เช่น หนังสือ วารสาร หรือ โสตทัศนวัสดุ ระบุชื่อหนังสือหรือชื่อวารสาร ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ISBN (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ที่สะดวกในการติดต่อประสานงาน

สามารถติดตามผลการเสนอซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ เมนู Services เมนูย่อย Information Resources Suggestion System บนหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด ได้ที่ https://www2.lib.ku.ac.th/brequest/breq3/reqrpt.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
โทร 02-9405830-31, 02-9405841-42 ภายใน 615772, 615776, 615777