ติดตามผลการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุด บางเขน

ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ โดยตรวจสอบสถานะของการดำเนินงานได้ทุกระยะ และสามารถติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม / โครงการที่สำนักหอสมุด เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศดังนี้

 1. โครงการ สัปดาห์หนังสือวิชาการ
 2. กิจกรรม You pick We buy
 3. แบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
 4. ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ห้องสมุด
 5. เสนอซื้อทรัพยากร (New resource suggestion)

สถานะการดำเนินงาน

 1. สถานะ: อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ หมายถึงสำนักหอสมุดได้ดำเนินการจัดซื้อไปแล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
  - หนังสือภาษาต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45-60 วัน
  - หนังสือภาษาไทย ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-2 สัปดาห์
  - วารสารภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน
  - โสตทัศนวัสดุ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์
 2. สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึงสำนักหอสมุดได้รับตัวเล่มแล้ว แต่กำลังดำเนินการ การลงรายการ, การวิเคราะห์ และการเตรียมตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกให้บริการ ดังนี้
  - ภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน
  - วารสารภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน
  - โสตทัศนวัสดุภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์
 3. สถานะ: พร้อมให้บริการ หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้เสนอแนะพร้อมออกให้บริการแล้ว โดยทางสำนักหอสมุดจะแจ้งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางอีเมล์ผู้เสนอแนะ ดังนี้
  - หนังสือภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ มารับที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ภายใน 10 วัน
     หลังจากแจ้งข้อมูล หากไม่มารับตามกำหนดจะนำหนังสือขึ้นชั้นตามปกติ

  - วารสารภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้บริการที่ งานวารสาร ชั้น 2 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
     สำนักหอสมุดไม่มีนโยบายให้ยืมวารสารออกนอกห้องสมุด

  - โสตทัศนวัสดุภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ มารับที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
     ภายใน 7 วัน หลังจากแจ้งข้อมูล หากไม่มารับตามกำหนดจะนำโสตฯ ขึ้นชั้นตามปกติ


 4. สถานะ: ห้องสมุดมีแล้ว หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้เสนอแนะ สำนักหอสมุดมีให้บริการแล้วโปรดดูจากเลขเรียกหนังสือที่ระบุ