ขั้นตอนการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด บางเขน

 1. ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการเสนอแนะจาก ฐานข้อมูลสำนักหอสมุด โดยทรัพยากรฯ ที่เสนอแนะควรเป็นทรัพยากรที่ยังไม่มีให้บริการในห้องสมุด
 2. Log in เข้าสู่ระบบ จำกัดเฉพาะ รหัสนนทรี และสำนักหอสมุด ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการนี้เฉพาะอาจารย์ นิสิต และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

 3. ระบุรายละเอียดทรัพยากรฯ ที่ต้องการเสนอแนะ โปรดระบุข้อมูลที่ปรากฏ * เพราะเป็นข้อมูลจำเป็น สำคัญสำหรับการตรวจสอบ สำนักหอสมุด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและ/หรือรายละเอียดของทรัพยากรฯ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
 4. สำนักหอสมุด จะพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  โดยขอจำกัดจำนวนการเสนอแนะ ดังนี้

  หนังสือภาษาไทย จำกัดท่านละ 10 รายการ ต่อปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน )
  หนังสือภาษาต่างประเทศ จำกัดท่านละ 10 รายการ ต่อปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน )
  วารสาร รับพิจารณาทุกรายการ โดยขอจำกัดตามงบประมาณที่ได้รับ
  โสตทัศนวัสดุ

 5. ติดตามผลการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ